12 inside12 inside

25. 7. 2012 | 18:00 – 22:00 hod.

Umělci: Joan Box | Connor Reed Creagan | Carolina Fernandez | Elena Tejada-Herrera | Eunhae Ko | Julia Braiman Rothblatt | Marla Sanvick | Ro Silberman | Ana Treffinger | Preston Wollner | Stephanie Yang | Lihan Zhang

Ve středu 25. 7. proběhne v The 30 Gallery akce s názvem 12 inside. Prostor galerie a jejího okolí zaplní díla a projekty dvanácti mladých umělců z univerzity the School of the Art Institute of Chicago. Studenti přijeli do Prahy pod programem SAIC Prague Summer Program, což je šestitýdenní umělecký program vytvořený Akademii výtvarných umění (AVU) a organizovaný rezidenčním vedoucím ateliéru a umělcem Richardem Willenbrinkem ve spolupráci s významnými českými umělci Veronikou Bromovou a Igorem Korpaszewski. Krom uvedených lektorů/umělců z České republiky každoročně přijíždí se skupinou studentů jiný lektor. Pro tento rok je lektorkou umělkyně Irina Botea z Chicaga.

12 inside je happeningová akce (jednorázová vernisáž) zahrnující díla dvanácti umělců/studentů patřících do mladé generace nejen amerického umění. Studenti představí zejména nové projekty, které vytvořili v ateliéru AVU a na místě The 30 Gallery během svého pobytu v Praze. Kromě prezentace vytvořených prací je 12 inside i „rozlučkovou“ závěrečnou akcí, jelikož se koná pár dní před odjezdem studentů zpět do Chicaga.

Ve svých projektech reflektují nově nabyté zkušenosti z Prahy, která je naprosto odlišná od Chicaga, kde většina z nich žije. Mladí umělci pracují s nejrůznějšími technikami, od klasické malby a kresby po nová média či performance. Důraz je kladen na interakci mezi umělcem, dílem a návštěvníkem, který si z akce (kromě skvělého zážitku) může přinést např. i vlastní portrét nakreslený jedním z participujících umělců.

Interaktivní projekt si připravil Connor Reed Creagan, který byl z velké části ovlivněn tvorbou I. Korpaczevski. Jeho instalace je složená z křesel, portrétů známých celebrit a dalších kreseb a maleb, kterými poukazuje na dnešní konzumní svět nabitý informacemi. Performancí bude interakce umělce s návštěvníky vernisáže, ti budou vyzváni, aby poseděli a nechali si namalovat bezplatný portrét umělcovou nedominantní pravou rukou. Connor si tak na sebe bere nelehký úkol – pokus o nakreslení co nejpřesnějšího portrétu rukou, kterou ke kresbě nikdy v minulosti nepoužíval z důvodu lehčího hendikepu. Tato performance se tak stane ziskem pro návštěvníka, ale i pro umělce v dříve nevyzkoušené praxi.

Další zajímavou performance, tentokrát bez přímého oslovení návštěvníků, předvede mladá umělkyně inspirovaná tvorbou R. Willenbrinka – Joan Box. Fascinace proudem větru ji dovedla k myšlence personifikace s ventilátorem. V blízkosti galerie bude nehybně stát, předstírat a ztělesňovat tento rotačním stroj, který bude fyzicky umístěn v jiné části místa galerie. Vlastním tělem se tak pokusí o co nejpřesnější imitaci ventilátoru, což Joan i návštěvníkům přinese netradiční zážitek. Kromě performance Joan nakreslila i několik rozsáhlých maleb s abstrakcí sušených květů, které symbolizují a evokují vzpomínky na korejskou historii.

Vcítění se do „něčeho/někoho jiného“ se věnuje i Ana Treffinger. Výstupem však není performance, ale video zachycující záběry tváří dvou mladých žen, které si jsou velmi podobné. První video zobrazuje modelku, její gesta a grimasy. Druhé video zobrazuje ve stejné časové periodě umělkyni, která se modelku snaží věrně napodobit. Anin projekt poukazuje na svět modelingu a herectví, kterým je fascinovaná. Zdokumentovaná performance je pro ní osobní zkušeností a zážitkem.

Do okruhu módy spadá i projekt Marly Sanvick, která na svým projektu úzce spolupracovala s I. Botea.. Svůj „nositelný“ objekt vlastnoručně sešila a umístí jej do prostoru galerie se záznamem video-performance, ve kterém předvádí, jak objekt správně používat. Objekt je v lidském měřítku a částečně nositelný. Marla však svému objektu přikládá zcela jiný význam – poukazuje skrze něj na zmeškané chvíle intimity.

Intimitě v jiném kontextu a zejména nahotě se věnuje Elena Tejada-Herrera, pro kterou bylo inspirativním okamžikem seznámení s tvorbou V. Bromové. Již v minulosti se Elena zabývala tématem nahoty a body artu s prvky feministického umění. Svým dílem nechce šokovat ani pohoršovat, jde ji především o jakousi hru a konfrontaci nahého těla s jinými předměty a barvami. Ve svém videu si tentokrát nepohrává s vlastní nahotou, ale ztělesňuje v něm „dominantní ženu“ ovládající nahého muže, který „performuje“ komické pohyby a gesta v euforické hře s barevnými nafukovacími lehátky. Elenino dílo, s mírně feministickým podtextem, je plné barev a plasticity. Hraje si v něm s tvárností lidského těla a jeho deformací, ale také zesměšňuje roli společenského postavení. Dalším Eleniným dílem jsou venkovní instalace, kterými poukazuje na krásu každodenního momentu a jeho prchavost.

Vliv české umělkyně V. Bromové lze spatřit i v díle Julie Braiman Rothblatt. Omotaná ruka stuhou, která paži deformuje a vytváří na ní spirálovitou strukturu, silně připomíná „Zemzoo“ od V. Bromové z roku 1999. Ztvárnění je podobné, koncept však jiný. Další vlivy na Juliinu tvorbu se vztahují k následkům židovského a katolického náboženství v historickém kontextu. Odkazuje na židovské události, ke kterým došlo nejen v Praze, a současně přehodnocuje svou vlastní víru. Z nalezených předmětů v okolí Prahy, vytvořila objekty, kterým přiřadila zcela nový význam. Juliin uměle vytvořený environment přehodnocuje prchavost daných objektů. Zachraňuje je tak před absolutním zničením.

„Cestovní“ zvuková instalace od Caroliny Fernandez Del Dago je umístěna uvnitř karosérie auta ve venkovním prostoru galerie. Svým interaktivním a site specific projektem Carolina motivuje návštěvníky k posezení a sdílení zážitků. Prostřednictvím zvukové kompilace si přehrává a přehodnocuje vlastní vzpomínky za poslední rok. Carolinin záměr je vtáhnout diváky do děje a vyvolat v nich pocit přijmutí nového zážitku.

Expresivní postoj k dílu má Preston Wollner, umělec zabývající se modifikací a deformací forem a jejích pohybů. Prestonova díla reflektují pocity úzkosti z dospělosti, odpovědnosti a přijmutí vlastní hmotné existence. V díle se zaměřuje na vlastní paži, kterou se snaží zachytit v co nejvěrnějším ztvárnění z fyzického i psychicky odrážejícího se hlediska. Důraz přikládá energii a pohybu.

Malbě věnující se Lihan Zhang s obrazem „Red Tie“ odkazuje na děti ze základní školy v komunistické Číně, kde každý student musí mít uniformu s rudým šátkem. Šátek je v barvách národní vlajky a reprezentuje čest a pýchu. Student si šátek zaslouží pouze v případě, že dostane určitou kvalifikaci poukazující na jeho silný zájem ke studiu a „poslušnosti“. Lihanův obraz zachycuje čínskou vlajku, která je znehodnocena vyříznutím rohu, jenž znázorňuje rudý šátek.

Sérii drobných obrazů Stephanie Yang namalovala z důvodu vyvolání pocitu domova a důvěry. Důležitým aspektem je rovněž meditativní účinek maleb a vyrovnání se s distancí rodné krajiny. Obrazy tak evokují uměle vytvořený „únik“ do vlastního fantazijního kraje.

Moment svého bytí a souznění s ostatními ztvárňuje pomocí malby Eunhae Ko. Tentokrát se pro Eunhae stal inspirativní Karlův most, respektive záběr z Karlova mostu, který si pomocí tužky a papíru na procházce po Praze zaznamenala a v ateliéru na plátno přemalovala.

Nespokojená se svou vlastní prací Ro Silberman nakreslila zátiší se střevícem, panenkou, rtěnkou a popelníkem. Pro své kresby se Ro nechala inspirovat věcmi a nejrůznějšími objekty, které za svého pobytu v Praze nalezla, a kterým přiložila nový význam a souvislost.

Témata i techniky participujících umělců jsou různorodé, pod vedením kvalifikovaných lektorů neustále zdokonalované. Díky mezinárodní spolupráci univerzit si umělci mohou rozšiřovat obzory, získávat nové zkušenosti, seznamovat se s dalšími zahraničními studenty i lektory a nacházet tak nové inspirativní zdroje, které jim pomohou v jejich budoucí umělecké kariéře.

Pozvánka ke stažení (pdf, 875 kB)

Tisková zpráva ke stažení (doc, 45 kB)

 


Ana Treffinger


Elena Tejada-Herrera


Carolina Fernandez Del Dago


Lihan Zhang

25 July 2012 | 6 – 10pm

Artists: Joan Box | Connor Reed Creagan | Carolina Fernandez | Elena Tejada-Herrera | Eunhae Ko | Julia Braiman Rothblatt | Marla Sanvick | Ro Silberman | Ana Treffinger | Preston Wollner | Stephanie Yang | Lihan Zhang

An event called 12 inside will be at The 30 Gallery on Wednesday 25 July at 18:00. The space of the gallery and its locality will be filled with art works and art projects of 12 art students from the SAIC Prague Summer Program. This is a six-week summer art program held for the last 9 summers at The Academy of Fine Arts in Prague and organized by Resident Director and Artist Richard Willenbrink alongside great Czech artists Veronika Bromová and Igor Korpaczewski. This summer artist and teacher Irina Botea joins them from The School of the Art Institute of Chicago.

12 inside is a happening event, including works by twelve artists/students who belong to the young generation of American and International Art. Students came to Prague as part of the SAIC Summer Program and will present mainly new projects, which they created in the studios of the Academy of Fine Art (AVU) during their stay in Prague, or at the place of The 30 Gallery. In addition to the presentation of their art work, the event 12 inside is a ‘farewell’ final action, as the time of this event is a few days before students leave back to Chicago.

Artists reflect the newly acquired experience from Prague, as Prague is absolutely different place than Chicago where most of them live. Young artists work with a variety of techniques, from traditional paintings and drawings to new media and performance. The emphasis is placed on the interaction between artist, work and visitor (who can, for example, get a self-portrait drawn by one of the participating artist).

An interactive project is prepared by Connor Reed Creagan, who is considerably influenced by I. Korpaszevski. The installation is composed of chairs and portraits of famous celebrities and other drawings and paintings, which points to today’s busy and full of information world. The artist‘s performance will interact with visitors to the event. Visitors will be asked by the artist to let him paint them a free portrait by the artist’s non-dominant right hand. Connor takes on a task, what is not easy for him – an attempt to draw the most accurate portrait by the hand he never used it before. This performance will become a profit for the visitor to get their portrait as well as a profit for the artist to have a new experience of untested practice.

Another interesting performance, without directly addressing the visitors, is of young artist and a good student of R. Willenbrink – Joan Box. Her fascination with the wind led her to the idea of identification with a fan. She will lie outside and pretend to embody the rotary engine, which will be physically located outside. Own body she will try to pretend the fan in the most accurate imitation, she is able to do. Apart of other things should be this performance a unique experience for visitors as well. Joan will also be represented by several large paintings on paper of abstracted dried flowers, which are partially meant to invoke memories from Korean history.

Empathy with the ‘something/someone else’ is dedicated by Ana Treffinger. The act is not performance, but the video footage showing the faces of two young women who are very similar. The first video shows the model, her gestures and grimaces. The second video shows an artist in the same time period, who tries to faithfully emulate the model. Ana’s project points to the world of modeling and acting, which she is fascinated about and wanted to try it for a new experience.

The scope of the fashion includes the project of Marla Sanvick as well, who is considerably influenced by I. Botea. Marla self-sewed ‘a wearable’ object, which she puts into the gallery space with the video-recorded performance, where she demonstrate how this object use. The object is on a human scale and partially wearable. Marla, however, attaches to her subject different meaning – she points out to her missed moments of intimacy.

To the intimacy, in a different context, and particular to the nudity Elena Tejada-Herrera deals with. The inspiring moment for Elena was, when she discovers the artwork of V. Bromová and this has had an effective influence on her work. Elena is dedicated by the subject of nudity and body art with elements of feminist art. Her work is not provocative or offending. Her goal is to play some kind of game, and to confront naked body with other objects and colors. In her video, she will not play with her own nudity as before, but she embodies the ‘dominant women’ controlling a naked man, who performed comic movements and gestures of euphoric game with colorful inflatable beds. Elena’s work, a slightly feminist overtones with, is full of colors and plasticity. She plays with the plasticity of the human body and its deformation, but also mocks the role of social status. Besides the video, Elena has created an outdoor installation, which highlights the beauty of everyday moments and its elusiveness.

The influence of distinctive Czech artist V. Bromová can be seen in the art work of Julia Braiman Rothblatt as well. One piece she did in Prague is a hand wrapped by ribbon, which it deforms the arm and creates a spiral structure, is strongly reminiscent of ‘Zemzoo’ by V. Bromová from 1999. Design can be similar, but concept is different. Other influences refer to the consequences of Jewish and Catholic religion in historical context as well as to the Jewish events that took place in Prague, but her work is certainly not limited to this. From found objects around Prague and the gallery, Julia created sculptures, assemblages, and installations, which she assigned completely a new meaning. Julia’s artificial environment is reviewing an elusiveness of the objects. She saves them from total destruction.

The ‘traveling’ sound installation by Carolina Fernandez Del Dago is located inside the car body in an outdoor gallery space. With this interactive and site-specific project, Carolina motivates visitors to sit and share experiences together. Through a compilation of audio playback, she re-evaluates her own memories a year ago. Caroline intention is to involve audience and make them feel of received a new experience.

The expressive attitude to the work has Preston Wollner, an artist engaged in the modification and distortion of form and its movements. Preston works reflect the anxieties of adulthood, responsibility and acceptance of his physical existence. The work focuses on his own arm, which he tries to capture in the most faithful rendition, both in physically and mentally way. The emphasis is in the energy and movement.

Dedicated to painting, Lihan Zhang, warns with the ‘Red Tie’ picture to the children of primary school in Communist China. Every student in China must have a uniform with a red scarf. This scarf is in the colors of the national flag, and represents the honor and pride. Students deserve a scarf only if they receive a good qualification referring to their strong interest to study and the ‘obedience’. Lihan’s picture shows a Chinese flag that is damaged by cutting the corner, which shows a red scarf.

A series of tiny paintings painted by Stephanie Yang, indicates her interest of home. Her intention is bring about a sense of her personally place – home and trust. An important aspect is also a meditative effect of paintings as well as settlement with distances of her native landscape. The images evoke the artificially created ‘leakage’ into her own fantasy region.

The moment of her existence and harmony with other people is symbolizing Eunhae Ko. She painted the view from the Charles Bridge, as it was the moment when an inspiration came on. At first, she used a pencil for a quick sketch at the place, then she painted it on canvas at the studio.

Dissatisfied with her own work, Ro Silberman, draws still life with a slipper, dolly, lipstick and ashtray. For her drawings, Ro inspired a variety of things and objects that during her stay in Prague found, and which put a new meaning and continuity.

Topics and techniques of participating artists are varied, and under the guidance of qualified tutors are constantly innovating and changing . Thanks to the international cooperation of universities, students can expand their horizons, to gain new experiences, to meet other foreign students and lecturers and find new inspiration and resources to help them in their future artistic career.

Invitation download (pdf, 875 kB)

Press Release download (doc, 33 kB)

 


Ana Treffinger


Elena Tejada-Herrera


Carolina Fernandez Del Dago


Lihan Zhang

ZátišíStill life

Václav Kopecký

4. 10. – 25. 10. 2012

Vernisáž výstavy Zátiší umělce Václava Kopeckého se koná ve čtvrtek 4. října od 18:00 do 22:00 hodin v prostoru The 30 Gallery.

Výstava probíhá v rámci druhého ročníku Festivalu Fotograf s názvem Mimo formát. Dále je součástí akce Máme otevřeno – večer v galeriích na Praze 7.
www.fotografestival.cz
, www.facebook.com/fotografestival

Václav Kopecký v prostoru The 30 Gallery realizuje site specific dílo v žánru zátiší. Kompoziční rozsah nápaditého díla není orámován pouze okrajem papíru, ale stává se jím prostředí galerie. Nikoli náhodně je výchozím médiem fotografie. Ta doplňuje svérázný rukopis autora, který se fotografii věnuje téměř výhradně. Kombinací precizního technického zpracování fotografie klasickým přístupem a způsobem instalace dodává dílu svébytnost i aktuálnost.

Vztah mezi návštěvníkem, galerií a samotným dílem je v tomto projektu zásadní. Dílo je vztahovou konstrukcí a fotocitlivý materiál reprezentuje vzájemnou komunikaci. Fotocitlivá emulze je rozlitá v kaluži na podlaze, fotocitlivá vrstva na fotopapíře reaguje na objekt s kterým přichází do kontaktu. Kompozice se skládá z částí nábytku vrhající stín, jehož odraz vytváří fotogram. Vzniká tak vazba mezi objektem a subjektem.

Tisková zpráva na stažení (PDF, 119 kB)

Pozvánka na stažení (PDF, 895 kB)

* * *

Václav Kopecký (*1983 v Praze) žije a pracuje v Praze. Studoval na Fakultě umění a designu UJEP v ateliéru Fotografie profesora Pavla Baňky. Dále na VŠUP v ateliéru Fotografie Aleksandry Vajd a Hynka Alta. Ve své tvorbě se zaměřuje především na médium fotografie, schopnost otisku reality a uchování. Téměř výhradně pracuje s klasickou analogovou fotografií. V tomto roce svá díla vystavoval např. v Galerii 35m2, Fotograf Gallery či galerii M.odla. Byl také jedním z finalistů ceny EXIT 2011 – celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol. Více informací naleznete na www.vaclavkopecki.com.

.

 


Václav Kopecký

4 – 25 October 2012

Preview of the exhibition ‘Still life’, artist Václav Kopecký, will be on Thursday 4 October 2012 from 6 to 10 pm at The 30 Gallery.

The exhibition is taking place within the second year of the Festival Fotograf, entitled Mimo formát / Off Limits, as well as taking place within the event Máme otevřeno (We are open) – the evening in galleries in Prague 7.

Václav Kopecký covers different surfaces in the gallery interior with a photo-sensitive emulsion. The composition made up of furniture parts throws its negative shadow, whose direction will be determined by the October light coming in through the window of the harbor building.
The reflection of that shadow envelop an photogram, connection between outer and inner space.

* * *

Václav Kopecký (* 1983 in Prague) lives and works in Prague. He studied at the Faculty of Art and Design (Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czech Republic) in the studio of Photography, professor Pavel Baňka. Furthermore, he attended the Academy of Fine Art (AVU), the studio Photography, professors Aleksandra Vajd and Hynek Alt. His work focuses on the medium of photography, the ability to fingerprint reality and preservation. Almost exclusively he works with the analog photography. This year, for example, he presented own artwork at Gallery 35m2, Photographer Gallery or Gallery m.odla. He was also one of the finalists of price EXIT 2011 – a national competition for students of art universities. For more information visit www.vaclavkopecki.com.

Miluju, když prší a “musím” být domaI love when it rains and I “have to” be at home


Blanka Kirchner

26. 4. – 6. 6. 2012

Vernisáž výstavy Blanky Kirchner se konala ve čtvrtek 26. dubna od 18:00 do 22:00 hodin v rámci akce Máme otevřeno – večer v galeriích na Praze 7.

Blanka Kirchner se ve své tvorbě zabývá použitím textu, deníkových zápisků a autorskému psaní. Vytváří kolekce, zapisuje, fotografuje a pracuje s nalezeným materiálem. Zajímá se především o individualitu každého z nás, o prolnutí osobní sféry do veřejné, a naopak. Zaznamenává, jak se člověk mění a vyvíjí následkem času a je fascinována kouzlem okamžiku, který je zcela pomíjivý.

Ve výstavním prostoru The 30 Gallery bude možné shlédnout tři díla Blanky Kirchner:

1. Mám zaznamenanou polovinu mého života (fotografie, 2012); autorka pomocí zdokumentované instalace prezentuje své deníky z let 1997 – 2012. V obsahové rovině instalace se protínají dvě zajímavé skutečnosti: deníky za posledních patnáct let, ve kterých má zaznamenanou polovinu života a reálný rozměr na sebe vyskládaných deníků, které sahají přesně do poloviny jejího těla.

2. Vlas je časová osa (instalace z vlasu a textu, 2012); nenápadná instalace z vlasu BK, který pomyslně znázorňuje časovou osu (1 cm = 1 měsíc života), na kterou autorka vypsala důležité události z jejího života za posledních pět let.

3. Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným (sbírka vět, 2008) je brožurka obsahující věty vlastní, převzaté či nalezené. Věty pocházejí z vlastních deníků a textů, úryvků konverzace, ale i knih a časopisů. V brožurce naleznete věty typu: Lásko…NESER MĚ!; Umění a uklízení = terapie; Miluju, když prší a „musím“ být doma; ad.

Tisková zpráva na stažení (PDF, 60 kB)

Pozvánka na stažení (PDF, 966 kB)

* * *

Blanka Kirchner (*1982 v Liberci) žije, studuje a pracuje v Ústí nad Labem, kde působí jako odborná asistentka Jiřího Kovandy v rámci ateliéru Performance na Fakultě umění a designu UJEP, kde od roku 2010 studuje doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. Ve své tvorbě se zabývá především „deníkovou“ tematikou a své zkušenosti z této oblasti předává dál také pomocí uměleckých workshopů. Blanka patří do mladé a nadějné umělecké generace působící nejen v Ústí nad Labem. Její poslední úspěšná výstava proběhla v zimě tohoto roku v České národní budově ve městě New York, kde prezentovala svou tvorbu na výstavě s názvem „Gym Lessons“. Krom USA prezentovala svá díla i v dalších zemích, jako je Velká Británie či Německo, a její tvorbu bylo možné shlédnout od roku 2004 i na mnohých výstavách po celé České republice. Více informací o umělkyni naleznete na webových stránkách www.blankakirchner.com.

 


Blanka Kirchner

26 April – 6 June 2012

Preview: 26 April 2012 6-10pm

Blanka Kirchner deals with the use of text, diary entries and authorial writing in her artwork. She creates collections, writes, photographs and works with found materials. The main interest of her is the individuality of each of us, blending personal sphere into the public, and vice versa. She notes how a person changes and develops as a result of time and she is fascinated by the magic of the moment which is absolutely fleeting.